k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

Comencen a Catalunya els Programes Específics d’Altes Capacitats

 
k

Amb caràcter extraescolar, a la Comunitat Autònoma de Madrid atenen a 1.267 alumnes superdotats i d’altes capacitats. A Catalunya, també finançats pel Ministeri d’Educació, l’Associació de Pares i de Nens Superdotats de Catalunya es disposa a atendre a un nombre similar.

La falta de diagnòstic clínic complet i de professorat expert aboca als superdotats al fracàs escolar. La recent creació del Curs Universitari telemátic "L’Educació dels Alumnes d’Altes Capacitats", aprovat pel ministeri d’Educació i mitjançant conveni de col­laboració entre el Ministeri i el Consell Superior d’Experts en Altes Capacitats, permet a tots els docents adquirir la formació específica per tal de poder desenvolupar l’educació diferent a l’ordinària que necessiten aquests alumnes, capacitant–los per al disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars precises que preceptúa la Llei Orgànica d’Educació, amb alta qualitat educativa.

Però, el desenvolupament dels dots extraordinaris de les nenes, nens, adolescents i joves superdotats i d’altes capacitats requereix aquests programes específics de caràcter extraescolar, que tenen lloc els dissabtes al matí. Necessiten un espai lúdic, de comprensió profunda, on poder identificar–se amb elss altres d'idèntiques característiques, interactuant entre si.

A Catalunya, l’Institut Català d’Altes Capacitats, institució responsable de la direcció científica, orienta aquests programes específics en objectius mes ambiciosos que l’enriquiment educatiu: superar les disincronías conseqüència del desenvolupament cognitiu–emocional heterocrónic, i de no haver realitzat el procés d’aprenentatge en la diferent forma d’aprendre i processar la informació del seu cervell, pel que aquests programes es desenvolupen a través de cursos específics, impartits per un equip de 26 psicòlegs prèviament especialitzats.

El curs "Desenvolupamentde la Intel­ligència Emocional"i el curs
"Interacció Cognició­Emoció­Motivació",homologats pel Consell Superior d’Experts en Altes Capacitats, són els bàsics. Els seus respectius programes es troben en els següents Capítols d’aquesta Area 4.

S’han iniciat els dissabtes al mati, a través de set grups de diferents edats. Al mateix temps té lloc "l’Escola d’Altes Capacitats per a Pares".

A la Comunitat Autònoma de Madrid aquests programes específics tenen lloc en quatre col­legis. A Catalunya inicialment en el Col­legi Menéndez Pidal de Barcelona, i seguidament s’estendran a altres tres col­legis, per tal de poder atendre a totes les nenes, nens, adolescents i joves superdotats i d’altes capacitats de Catalunya.